fbpx

Uniunea Naţională a Barourilor din România                           Anexa nr.I la Statutul profesiei de avocat

                                               

 

CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ
 Nr. ………………… Data ……………………….

Încheiat între:

  1. Denumirea formei de exercitare a profesiei ……………………………………………………………………………….…… înfiinţată prin decizia Baroului ………………………………………..………….. nr. ………….………din…………………………… cu sediul în ……………………………………………………………………………………………………… având codul fiscal nr. ……………………. şi contul bancar în ………………. (ROL/EURO/USD/etc…………….) nr. ………………………………………….…………………….. deschis la …………………………………………………………..…….…… prin avocat ……………………..…………………………….. în calitate de ……………………………………………………………..…………….…………………. pe de o parte, şi
  2. Domnul/Doamna ……………………………………………………………………………, domiciliat(ă) în ……………………….………….…………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………,
    în calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, soţ etc.) ….……………………………………………………..……………………, pe de altă parte.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale statutului profesiei de avocat, părţile convin:

Art. 1. — Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… (după caz, asistarea, reprezentarea, acordarea de consultaţii juridice, redactarea şi semnarea de acte, cereri şi alte căi de atac, forme de executare, mediere, operaţiuni fiduciare, domicilieri de firme precum şi orice alte activităţi prevăzute de Legea nr. 51/1995), pentru clientul …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… cu domiciliul/sediul în ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 1.2. Alte menţiuni: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 2. — Onorariul

2.1. Onorariul convenit este în cuantum de : …………………………………………………………………. (ROL/EURO/USD/etc…………….).

2.2. Alte menţiuni cu privire la onorariu (se poate preciza: onorariul orar, onorariul fix (forfetar), onorariul de succes, onorariul format prin  combinarea unuia sau a mai multor tipuri de onorarii anterior menţionate, moneda de plată, modalităţi de plată etc.):………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Art. 3. — Cheltuieli

3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de …………………………………………………..………….. (ROL/EURO/USD/etc…………………).

3.2. Cheltuielile aferente activităţii sus-menţionate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului.

Art. 4. — Clauze speciale

4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către client cu titlu de onorariu şi cheltuieli aferente.

4.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract şi/sau în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

4.3. Faţă de terţi dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocaţială. Prezentul contract nu poate fi adus la cunoştinţa terţilor decât cu acordul expres al părţilor.

4.4. Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează avocatului şi îşi exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conform informaţiilor pe care le-a furnizat.

4.5. Executarea obligaţiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează de către avocaţii care îşi exercită profesia în cadrul acestuia.

4.6. Neplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contract dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate.

4.7. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj şi regulilor de procedură prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat.

Art. 5. — Alte clauze

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Art. 6. – Locul şi data încheierii. Înregistrarea contractului

Încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul încheierii la distanţă) ……………………………………………………………………., astăzi…………………………., în două exemplare, ambele părţi atestând că exemplarul original a fost înmânat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia iar un exemplar a fost păstrat de către forma de exercitare a profesiei. Contractul a fost înregistrat sub nr. ………..…… din ………………….…….. în registrul de evidenţă a contractelor de asistenţă juridică.

(FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI)

Atest data, conţinutul actului şi identitatea semnatarului prezentului contract

prin avocat,

Semnătura,

 

CLIENT/REPREZENTANT , …………………………………….…….

Actul de identitate …………………….

…………………………………………….

Semnătura,

                                 

 

Discutam pe Whatsapp
Aveti nevoie de Ajutor ?
Conversația inițiala de 15 minute este gratuita. Descrieți problema si aflați cum va pot ajuta
Cu stima,
Paul Dumbravanu
Aboneaza-te

Alerte de investitie

Nu rata nimic! Inscrie-te la newsletter-ul nostru si vei primi din timp cele mai relevante alerte