fbpx

Contract de prestari servicii Marketing Imobiliar
Nr._________ / __________

1. PARTILE CONTRACTANTE
SC ………….. S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului Prahova nr. J../…../……, avand sediul social in ………. , Strada ………, nr. …….., Cod Unic ……………., Cont IBAN……………, deschis la ……………, in calitate de Prestator – Agentia Buzz Marketing
2. DEFINITII SI INTERPRETARI
„Termeni de referinta” sau “Cadrul general contractual” – reprezinta prezentele clauze generale contractuale care reprezinta principiile de baza aplicabile relatiilor contractuale dintre Agentia De Marketing si Client urmand a fi completate, pentru fiecare dintre serviciile oferite de Agentie Clientului cu cate o anexa cuprinzand termenii specifici serviciului respectiv. Cadrul general contractual impreuna cu anexa respectiva formeaza un contract de prestari servicii pentru serviciul respectiv.
„Servicii” – reprezintă totalitatea serviciilor oferite de către Agentia De Marketing Clientului fie direct, fie indirect constând in servicii de marketing si promovare.
„Anexa” – fiecare anexa cuprinde termenii contractuali specifici fiecarui serviciu prestat. Impreuna cu cadrul contractual general, fiecare anexa reprezinta un contract de prestari servicii corespunzator serviciului mentionat in anexa
„Angajament” – reprezinta o solicitare/comanda scrisa si ferma din partea Clientului catre Agentie, prin care Clientul solicita in mod ferm prestarea unui anumit serviciu de catre Agentie.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii de marketing si publicitate de catre prestator pentru Client, activitati ce constau in promovarea Proprietatilor Clientului prin diverse canale media. Serviciile vor fi furnizate Clientului pe baza prezentului contract şi a unor anexe separate încheiate în scris între Agentie şi Client, care vor delimita durata Serviciilor şi baza de calcul pentru fiecare angajament.

4. DURATA CONTRACTULUI
Durata Serviciilor aferente fiecărui angajament va fi stabilită în anexele la Contract.
Prezentul Contract se deruleaza pana la data de
Agentia De Marketing si Clientul convin ca prezentul Contract sa poata fi prelungit numai cu acordul scris al partilor.

5. VALOAREA CONTRACTULUI
Preţul. Agenţia De Marketing va fi plătită pentru Serviciile sale separat pentru fiecare serviciu în parte, asa cum sunt acestea solicitate de catre Client prin angajamente ferme si descrise prin Anexe la prezentul Cadru general contractual.
Modalitatea de plata. Plata serviciilor de catre Client se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii fiscale in contul nr. ………………. deschis la….., beneficiar S.C. ………. S.R.L.
O intarziere la plata valorii facturate a serviciilor de catre Agentie atrage penalitati in valoare de 0,5% / zi calendaristica de intarziere calculata la suma datorata de catre Client Agentiei.

6. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
AGENTIA DE MARKETING se obliga sa asigure furnizarea serviciilor catre CLIENT conform termenelor stabilite in fiecare Anexa.
Clientul consimte la colectarea, folosirea şi dezvăluirea informaţiilor despre Proprietati de către Agentie in scopul listării şi promovării Proprietăţii, inclusiv dar fără a se limita la:
– promovarea Proprietăţii folosind orice mediu inclusiv Internetul;
– dezvăluirea informaţiilor despre proprietate către potenţiali cumpărători, agentii imobiliare, agenţi de vânzări şi alţii care ar putea ajuta la vânzarea Proprietăţii;

Clientul este de acord că Agentia poate: distribui informaţiile oricărei persoane; promova Proprietatile în orice mediu, inclusiv mediul electronic; compila, reţine şi publica orice statistici inclusiv date arhivate care pot fi folosite de către membrii licenţiaţi ai Intermediarului pentru a efectua analize comparative de piaţă; şi să folosească informaţiile în orice alt fel după cum decide Intermediarul ca fiind adecvat în relaţie cu listarea, promovarea şi vânzarea de proprietati imobiliare.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Încetarea contractului are loc la: a) acordul ambelor parti, exprimat în scris; b) expirarea termenului de valabilitate al contractului sau al termenelor de valabilitate ale serviciilor agreate prin Anexe; c) denuntarea unilaterala a oricareia dintre parti. Denuntarea unilaterala se poate face dupa notificarea celeilalte parti pentru neindeplinirea obligatiilor cu acordarea unui termen de 15 de zile lucratoare pentru repararea obligatiilor, refuzul de a repara aceste obligatii constituind motivul incetarii contractului.

8. ALTE CLAUZE
Orice modificare a prezentului contract se poate face doar prin intermediul unui act aditional semnat de ambele parti contractante.
Prezentul Contract va fi guvernat, interpretat si pus in executare in conformitate cu legislatia romana in vigoare, partile urmand sa recurga la solutionarea pe cale amiabila a oricaror controverse, dispute, plangeri si/sau litigii aparute din sau in legatura cu prezentul Contract. In cazul in care nu se poate ajunge la o solutie amiabila, orice litigiu care va lua nastere ca urmare a incheierii sau in legatura cu executarea prezentului Contract va fi inaintat instantelor de judecata competente de la sediul Intermediarului.
Notificarile dintre parti se vor face la adresele indicate de acestea în art. 1.1. si art.1.2. din prezentul contract.
CLIENTUL DECLARĂ CĂ A INŢELES PE DEPLIN TERMENII ŞI CLAUZELE PREZENTULUI CONTRACT, DREPT PENTRU CARE A SEMNAT ASTĂZI, _____________________ PREZENTUL CONTRACT ÎN DOUĂ EXEMPLARE, DIN CARE UNUL I-A FOST ÎNMANAT LA SEMNARE.
AGENTIE DE MARKETING CLIENT

MANDATAR/IMPUTERNICIT

Discutam pe Whatsapp
Aveti nevoie de Ajutor ?
Conversația inițiala de 15 minute este gratuita. Descrieți problema si aflați cum va pot ajuta
Cu stima,
Paul Dumbravanu
Aboneaza-te

Alerte de investitie

Nu rata nimic! Inscrie-te la newsletter-ul nostru si vei primi din timp cele mai relevante alerte