fbpx
DEPUTAT PNL, FLORIN ROMAN: PARLAMENTUL A ADOPTAT LEGEA ÎMPOTRIVA BIROCRAŢIEI Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii este de azi lege. Ca iniţiator am numit aceasta lege, legea împotriva birocraţiei. Este o lege care a spart tiparele puterii statului in fata cetăţeanului, care reduce avize şi statul la cozi, la mila sau bunul plac al funcţionarului public care nu-şi face treaba. Care sunt noutăţile cele mai importante? – Pentru construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţe unifamiliale, construirea de anexe gospodăreşti şi construirea de împrejmuiri nu mai sunt necesare: – Avizul serviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei. – Avizul autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru construirea de anexe gospodăreşti şi locuinţe unifamiliale, consolidări ale imobilelor existente, recompartimentări interioare, – Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie pentru locuinţele unifamiliale situate pe străzi de categoria II şi III şi care nu sunt în zona de intersecţie cu sens giratoriu – Eliberarea certificatului de urbanism solicitantului se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, termen redus faţă de cel de 30 de zile cum este în prezent. – Certificatul de urbanism poate fi emis şi comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poştei electronice, dacă solicitantul şi-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism. – Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu şi altele asemenea în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei. – La solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenţă, termen redus faţă de 15 zile cum este prevăzut în legislaţia în vigoare. – Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviţi de reţelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrări autorizate, urmare a neindicării poziţiei exacte a reţelelor de către operatorii/posesorii reţelelor reţelelor, sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate. – Cu privire la protejarea monumentelor istorice, autorizaţia pentru lucrările de construcţie se va emite de autorităţile administraţiei publice centrale /judeţene, după caz, competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Avizul se emite şi pentru imobilele aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate. – Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare se va emite autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a lucrărilor cu conţinut simplificat. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei refuzul nejustificat de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare şi/sau a certificatului de urbanism în termenul prevăzut de lege pentru documentaţiile complete. – Primăriile pot demola construcţiile, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare, – Legea instituie introducerea unor mecanisme de simplificare pentru avizare prin realizarea comisiei pentru acord unic şi obţinerea avizelor electronic prin corespondenta directa între autorităţile statului şi entităţile cu atribuţii în domeniu. – Astfel, autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean şi de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ competente au obligaţia de a organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea, contra cost la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii prin intermediul Comisiei pentru acord unic. – În situaţia obţinerii avizelor şi acordurilor prin intermediul Comisiei pentru acord unic, corespondenţa dintre autorităţile publice competente cu autorizarea construcţiilor şi emitenţii de avize se va realiza prin intermediul portalului http://www.edirect.e-guvernare.ro/. ANEXA NR.1  AMENDAMENTE ADMISE
Nr. crt. Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativăAmendamente propuse (Autorul amendamentelor)Motivarea amendamentelor propuse
01234
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţiiNemodificat
Articol unic. – Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
Art.1 (2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite în maximum 15 zile de la depunerea cererii în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate conform legii.Se elimină. (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)
______________________2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alin.(21)-(25), cu următorul cuprins: (21) Avizele/acordurile prevăzute la alin.(1) se emit în termen de 5 zile în urma analizei documentaţiilor elaborate de proiectant pentru obţinerea avizelor, în conformitate cu cerinţele avizatorilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare, specifice fiecărui domeniu, precum şi în baza datelor extrase din documentaţia tehnică – D.T. (22) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări: a) construirea de locuinţe unifamiliale; b) construirea de anexe gospodăreşti; c) extinderi de imobile şi supraetajări ale imobilelor existente;            d) construirea de împrejmuiri; (23) Emiterea avizului autorităţii competente pentru protecţia mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări: a) construirea de locuinţe unifamiliale b) construirea de anexe gospodăreşti;         c) extinderi de imobile şi supraetajări ale imobilelor existente d) consolidări ale imobilelor existente;        e) recompartimentări interioare; f) închideri de balcoane şi desfiinţarea închiderilor de balcoane; g) construirea de împrejmuiri; (24) Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie nu este necesară pentru locuinţele unifamiliale situate pe străzi de categoria II şi III şi care nu sunt în zona de intersecţie cu sens giratoriu. (25) Emiterea avizului de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu este necesară pentru construcţii cu înălţimea mai mică de 10 m.1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc trei noi alienate, alin. (21)-(23) cu următorul cuprins (21) Se elimină (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului) (21)   Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sanatatii populatiei nu este necesară pentru urmatoarele categorii de lucrări, decât în  situațiile speciale  de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației: (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului) a) construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţe unifamiliale; (Autori: dep. Florin Claudiu Roman – PNL si dep. Ion Calin – PSD si Nicolae – Sebastian – Valentin Radu – PSD) b) Nemodificat c) Se elimină c) construirea de imprejmuiri  (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL) (22)  Emiterea actului administrativ al  autorităţii competente pentru protecţia mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări: (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului) a) Nemodificat b) construirea de anexe gospodăreşti, cu excepţia celor utilizate pentru creşterea animalelor; (Autori: dep. Florin Claudiu Roman – PNL si dep. Ion Calin – PSD si Nicolae – Sebastian – Valentin Radu – PSD) c) Se elimină  c) consolidari ale imobilelor existente  e) Se elimină. (dep. Răzvan Ursu – PSD) f) Se elimină. (dep. Răzvan Ursu – PSD) d) construirea de imprejmuiri  e) dezmembrări, comasări de terenuri (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL) (23) Nemodificat (25) Se elimină. (Autor: dep. Răzvan Ursu – PSD)Renumerotare. Normele de sanatate publica sunt obligatorii pentru proiectanti. Nerespectarea normelor poate genera situatii de risc pentru populatie (infestarea apei freatice,  Verificarea conformitatii proiectului  cu problematica de igiena si sanatate este asigurata de verificatorul de proiecte pentru cerinta D – igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile.  Obtinerea unui aviz care confirma respetarea de catre proiectant a acestor norme este impovaratoare . avizul ar trebui sa fie necesar doar in situatii exceptionale care necesita o tratare particulara.  
_________________________3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins: (4) Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcţiilor, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei legal în raport cu obiectul acesteia.2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:  (4) Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcţiilor, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic şi legal în raport cu obiectul acesteia.  (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Temeiul tehnic trebuie sa fie supus analizei unui reprezentant care sa înţeleagă si sa decidă daca din punct de vedere tehnic acel aviz/acord este necesar sau nu. 
_______________________4. După articolul 5 se introduce un nou articol, art. 51, cu următorul cuprins: Art.51 – (1) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică necesar pentru emiterea în condiţiile legii a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, autorităţile administraţiei publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean/al primarului/Primarului general al municipiului Bucureşti şi funcţionarea potrivit prevederilor legale aplicabile, a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii, condusă de arhitectul-şef şi având în componenţă personal cu pregătire în domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor. (2) În vedere gestionării procesului de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, structurile de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii asigură verificarea operativă privind respectarea structurii şi documentaţiilor depuse şi restituire, după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, respectiv 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism.3. După articolul 5 se introduce un nou articol, art. 51, cu următorul cuprins:  Art.51 – (1) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică necesar pentru emiterea în condiţiile legii a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, autorităţile administraţiei publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean/al primarului/Primarului general al municipiului Bucureşti şi pentru funcţionarea potrivit prevederilor legale aplicabile, a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii, condusă de arhitectul-şef şi având în componenţă personal cu pregătire adecvată în domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.  (Autori: dep. Florin Claudiu Roman – PNL si dep. Ion Calin – PSD si Nicolae – Sebastian – Valentin Radu – PSD) (2) NemodifcatPregătirea adecvată este cea care corespunde tipului de activitate la care este necesara competenta:  – La documentaţii de urbanism, pregătire de urbanist sau experienţă dovedita de un organism certificat in acest sens.  – La documentaţii de arhitectura, pregătire de arhitectura sau experienţă dovedita de un organism certificat in acest sens.  – La documentaţii de construcţii (inginerie) pregătire de inginerie/tehnologica sau experienţă dovedita de un organism certificat in acest sens. 
Art. 6.- (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a): …………………………… c) stabilesc lista cuprinzând avizele/ acordurile necesare în vederea autorizării;4. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: ”c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire precum și de branșare/racordare la utilități publice. Avizele obținute de solicitant sunt valabile atât pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție, cât și pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea, fără a se solicita eliberarea altora; (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)La finalizarea lucrărilor de construire, cetățenii sunt puși în situația în care pentru a se racorda la utilităție publice să obțină din nou aceleași documente/avize pe care le-au obținut deja la solicitarea autorizației de construire. Prin această prevedere, se simplifică procedura în sensul rămânerii valabile a avizelor depuse de solicitant la momentul obținerii autorizației și pentru racordarea la utilitățile publice
______________________5. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit.c1), cu următorul cuprins:  c1) indică nominal operatorii de reţele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri;5. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit.c1), cu următorul cuprins: c1) indică nominal operatorii de reţele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de reţele supra şi subterane care afectează suprafaţa de teren şi/sau construcţiile pentru care se solicită certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituită în condiţiile legii. (Autori: dep. Florin Claudiu Roman – PNL si dep. Ion Calin – PSD si Nicolae – Sebastian – Valentin Radu – PSD)Avizele trebuie solicitate doar de la posesorii de reţele care au dreptul legal să le emită
Art.6 (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4 şi art. 43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (21) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acorda în termen de 15 zile suport tehnic de specialitate autorităţilor prevăzute la art. 43 lit.a) în procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerinţelor urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului.6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art.4 şi art.43 lit.a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 5 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.6. La articolul 6, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art.4 şi art.43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (Autori: dep. Florin Claudiu Roman – PNL si dep. Ion Calin – PSD si Nicolae – Sebastian – Valentin Radu – PSD) (21) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acorda în termen de 10 zile lucrătoare suport tehnic de specialitate autorităţilor prevăzute la art. 43 lit.a) în procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerinţelor urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului.  (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Modificare operata pentru corelarea dispozitiilor art. 6 alin. (2). 
7. La articolul 6, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alin.(22) și (23), cu următorul cuprins:          (22) Certificatul de urbanism poate fi emis și comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poștei electronice, dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism,. (23) Certificatul de urbanism emis în format digital,  se semnează cu semnătura electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art.3 pct.11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi abrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul având aceeaşi valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic. (Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului)Se propune introducerea unor prevederi privind emiterea certificatului de urbanism în format digital.
_____________________7. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(7), cu următorul cuprins:  (7) Prejudiciile suferite de operatorii/posesorii sau utilizatorii serviciilor deserviţi de reţelele tehnico-edilitare care au fost deterioare, prin efectuarea unor lucrări autorizate, urmare a neindicării operatorilor/posesorilor reţelelor, sunt suportate integral de emitentul acestora.  8. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(7), cu următorul cuprins:  (7) Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviţi de reţelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrări autorizate, urmare a neindicării poziției exacte a rețelelor – date tehnice –  de către operatorii/ posesorii reţelelor, sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate. (Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului)Se propune o forma mai explicită cu privire la asumarea raspunderii de catre emitent. De asemenea propune eliminarea termenului posesor. Potrivit codului administrativ anexa 3 retelele edilitare sunt proprietatea UAT urilor. Intrucat operatorii de retele nu au predat toate datele si informatiile privind traseele retelelor la autoritatile locale, . consideram ca nu este corect ca urile sa fie sanctionate .
Art.7 (1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:8. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 15 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:9. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: ”(1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:” (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Deși din punct de vedere tehnic construcția nu poate fi separate de utilități, pentru acestea se solicitătă două autorizații, cee ace îngreunează efortul cetățenilor de a finaliza construcția. Pentru eliminarea acestei situații, se obține o singură autorizație pentru întreg procesul de construire, inclusib branșarea la utilități.
Art.7 b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; …………………………….. f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. 9. La articolul 7 alineatul (1), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b) dovada, în copie, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; ……………………………………….. f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. Pentru construirea unei locuinţe este scutită de taxe persoana care nu deţine singură ori împreună cu soţul/soţia o proprietate.10. La articolul 7 alineatul (1), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  b) dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel: (Autori: dep. Florin Claudiu Roman – PNL si dep. Ion Calin – PSD si Nicolae – Sebastian – Valentin Radu – PSD) …………………………………… f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. Pentru construirea unei locuinţe unifamiliale poate fi scutită de taxe, prin hotărâre de consiliu, persoana care nu deţine singură ori împreună cu soţul/soţia o locuinţă, în baza certificatului fiscal emis de autoritatea competentă. (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Pentru corelarea cu prevederile OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 179/2017. Completarea este făcută cu scopul de a încuraja familiile care îşi construiesc o locuinţă pentru folosul propriu si nu dezvoltatorii imobiliari. 
(16) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 15 zile.11. La articolul 7, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins: (16) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgență. Organizarea emiterii în regim de urgență, precum și cuantumul taxei de urgență se stabilesc în baza unui regulament propriu aprobat prin hotărâre de consiliului local/județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București. (Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului)Dacă nu se modifică şi art.7 alin.(16) din Legea nr.50/1991 se ajunge în situaţia în care autorizaţia de construire în regim de urgenţă are acelaşi termen de emitere ca şi în situaţia în care nu se emite în regim de urgenţă, respectiv 15 zile.
____________________10. La articolul 7, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alin.(17), cu următorul cuprins: (17) Obţinerea extrasului de plan cadastral actualizat la zi şi a extrasului de carte funciară de informare actualizat la zi se face prin grija autorităţii emitente a autorizaţiei de construcţie/desfiinţare.(17) Se elimină. (Autor: dep. Răzvan Ursu – PSD)
(3) În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.11 La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea  următorul cuprins: (3) În situaţia în care, în urma analizei documentaţiei depuse, se constată faptul că aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia. 12. Nemodificat
____________________12. La articolul 7, după alineatul (31) se introduc patru noi alineate, alin.(32) – (35), cu următorul cuprins: (32) Începând cu data notificării, termenul legal de 15 de zile lucrătoare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune şi a înregistra modificările/ completările aduse documentaţiei iniţiale ca urmare a notificării, cu condiţia depunerii acestora într-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificării. (33) În situaţia necompletării documentaţiei în termenul prevăzut la alin.(32), documentaţia se poate restitui justificat solicitantului, potrivit legii. (34) Documentaţia nu poate fi restituită fără respectarea prevederilor alin.(3) şi (32). (35) Orice solicitare de completare ulterioară perioadei de 15 zile lucrătoare prevăzută la alin.(3) nu este permisă.13. La articolul 7, după alineatul (31) se introduc trei noi alineate, alin.(32) – (34), cu următorul cuprins: (32) Începând cu data notificării, termenul pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune şi a înregistra modificările/ completările aduse documentaţiei iniţiale ca urmare a notificării, cu condiţia depunerii acestora într-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificării. (Autori: dep. Florin Claudiu Roman – PNL si dep. Ion Calin – PSD si Nicolae – Sebastian – Valentin Radu – PSD)   (33) În situaţia necompletării documentaţiei în termenul prevăzut la alin.(32), documentaţia se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.  (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL) (34) Nemodificat (35) Se elimină. (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)Se elimină precizarea termenului de 15 zile lucrătoare de la aliniatul (32) pentru corelarea cu termenele prevăzute anterior. A fost modificat art.(26) în sensul ca refuzul nejustificat de emitere a autorizaţiei de construire/ desfiinţare şi/sau a cerificatului de urbanism în termenul prevăzut de lege pentru documentaţiile complete să constituie contravenţie şi să se sancţioneze cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.
(5) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul are dreptul să înceapă lucrările. Valabilitatea autorizaţiei se extinde de la data consemnată în înştiinţarea prevăzută la alin. (8) pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic. ………………………… (6) Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se schimbă faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism.13. La articolul 7, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (5) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare stabileşte o perioadă de valabilitate a autorizaţiei de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul are dreptul să înceapă lucrările. Începerea lucrărilor se notifică de către beneficiar/investitor la autoritatea administraţiei publice emitente a autorizaţiei, iar autoritatea administraţiei publice notifică la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C..  …………………………………….. (6) În situaţia neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire şi dacă nu au fost aprobate reglementări urbanistice diferite faţă de cele în temeiul cărora a fost emisă autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire în baza aceleiaşi documentaţii pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri.14. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:                (5) Se elimină. (Autori: dep. Florin Claudiu Roman – PNL si dep. Ion Calin – PSD si Nicolae – Sebastian – Valentin Radu – PSD) …………………………………….. (6) În situaţia neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire sau a schimbării de termen, şi dacă nu au fost aprobate reglementări urbanistice diferite faţă de cele în temeiul cărora a fost emisă autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire în baza aceleiaşi documentaţii pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri, în măsura în care această nouă autorizaţie de construire este solicitată intr-un interval de timp egal cu termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire iniţiale. În cazul schimbării regimului de protecție al imobilului sau al zonei în care se află acestă,  de la data emiterii autorizației până la noua solicitare de autorizație este necesară reconfirmarea avizului emis de către autoritatea emitenta responsabilă cu problematica protecției. (Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului) 
_______________________14. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(61), cu următorul cuprins: (61) În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire pentru continuarea lucrărilor cu respectarea prevederilor documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare iniţiale, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri.15. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce două noi alineate, alin.(61) și (62), cu următorul cuprins:  (61) În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru continuarea lucrărilor cu respectarea prevederilor documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare iniţiale, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri.   (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL) (62) În cazul întreruperii execuției lucrărilor pe o perioadă care depășește durata de execuție înscrisă în autorizația de construire/desființare, fără aplicarea măsurilor de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai având la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile unui raport de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind respectarea cerințelor fundamentale aplicabile  (Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului)Măsură necesară pentru asigurarea siguranței cetățenilor.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.16. La articolul 7, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) si (61), în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)
______________________15. La articolul 7, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alin.(71) – (74), cu următorul cuprins:   (71) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. În această situaţie, emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii. (72) Valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie, începând cu data începerii lucrărilor notificată conform alin.(5). În situaţia nerespectării obligaţiei de notificare, durata de execuţie stabilită în autorizaţia de construire se calculează de la data emiterii autorizaţiei de construire. (73) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale, fără a se solicita reluarea parcursului de avizare şi autorizare iniţial. În această situaţei taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. (74) În situaţia în care termenul de valabilitate a autorizaţiei a expirat – inclusiv cel acordat prin prelungirea valabilităţii iniţiale -, pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat, valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor şi a acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.17. La articolul 7, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (71) şi (72), cu următorul cuprins:             (71) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/ desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. În această situaţie, emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia solicitantului, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii. (Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului)            (72) Valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie, începând cu data începerii lucrărilor notificată conform alin.(8). În situaţia nerespectării obligaţiei de notificare, durata de execuţie stabilită în autorizaţia de construire se calculează de la data emiterii autorizaţiei de construire. (Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoiului)          (73) Se elimină. (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)     (74) Se elimină. (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Propunem eliminarea acestor două aliniate intrucât acestea se regasesc in art. 54 din Normele de punere in aplicare a Legii nr.50/1991. 
(16) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie D.E să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.18. La articolul 7, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins: (16) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor sau imobilelor care prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică justificativă, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/ nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie D.E. – să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. (Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoiului)În practică s-a dovedit că prevederea existentă ce se refera doar la constructii nu este suficient de acoperitoare pentru toate situațiile, fiind necesara extinderea mecanismului de interventie si pentru zone care necesita acest tip de interventie – (indundatii catastrofale care au rupt malurile), iar interventiile presupun si lucrari noi de construire, nu doar interventii pe constructii existente.
_____________________________19. La articolul 7, după alineatul (162) se introduc trei noi alineate, alin. (163) – (165), cu următorul cuprins: (163) Primăriile pot demola construcţiile, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare emisă în condiţiile alin. (16); (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului) (164) Pentru lucrările la infrastructură de transport şi/sau tehnico-edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate şi a proiectului P.A.C./P.A.D., urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.  (Autor: dep. Răzvan Ursu – PSD) (165) Prevederile alin.(16) se aplică în mod corespunzător și construcțiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b) dacă prezintă pericol public. (Autor: dep. Răzvan Ursu – PSD)
Art.7 alin.(20)       b) să emită avizele/acordurile, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/ documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără alte proceduri prealabile.16. La articolul 7 alineatul (20), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:  b) să emită avizele/acordurile, cu excepţia avizelor/acordurile referitoare la  reţelele tehnico-edilitare  necesare în etapa de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/ documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără alte proceduri prealabile.20. La articolul 7 alineatul (20), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:  b) să emită avizele/ acordurile, cu excepţia avizelor/acordurilor referitoare la  reţelele tehnico-edilitare  necesare în etapa de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/ documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea amenzii aplicabile de către Inspectoratul de Stat în Construcții potrivit prezentei legi. (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)Se face precizarea ca si  in prezent toate avizele fac obiectul aprobarii tacite la neemiterea in 15 zile , insa foarte rar investitorii apeleaza la invocarea acestor proceduri. Opinam ca mai eficient este un mecanism de amendare a avizatorilor care intarzie.  
_____________________17. La articolul 7 alineatul (20), după litera b1) se introduc două noi litere,  lit. b2) şi b3) cu următorul cuprins:  b2) să emită avizele/acordurile referitoare la reţelele tehnico-edilitare  necesare în etapa de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii/ documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării unor penalităţi pe zi de întârziere de 5.000 lei. b3) să transmită solicitantului, în scris sau prin poştă electronică, în cazul în care acesta şi-a declarat adresa de corespondenţă electronică, în cel mult 5 zile de la primirea documentaţiei, dacă sunt necesare completări la documentaţia transmisă.21. La articolul 7 alineatul (20), după litera b1) se introduc două noi litere,  lit. b2) şi b3) cu următorul cuprins:  b2) să emită avizele/acordurile referitoare la reţelele tehnico-edilitare  necesare în etapa de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/ documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării unor penalităţi pe zi de întârziere de 5.000 lei. b3) să transmită solicitantului, în scris sau prin poştă electronică, în cazul în care acesta şi-a declarat adresa de corespondenţă electronică, în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei, dacă sunt necesare completări la documentaţia transmisă. (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)
18. La articolul 7, după alineatul (205) se introduc trei noi alineate, alin.(206) – (208) cu următorul cuprins: (206) Prin excepţie de la prevederile alin.20 lit.b), avizul autorităţii administraţiei publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al structurilor deconcentrate ale acesteia, se emite în maximum 10 zile de la data primirii documentaţiei specifice complete. (207) În cazul avizelor care nu sunt condiţionate de analiza documentaţiei într-o comisie, orice solicitare de completare ulterioară perioadei de 10 zile prevăzută la art.7 alin.(20) lit.b3) nu este permisă. (208) Fac excepţie de la prevederile art.7 alin.(20) lit.b) autorităţile competente pentru protecţia mediului, pentru care sunt prevăzute termene speciale în conformitate cu legislaţia specifică.22. La articolul 7, după alineatul (201) se introduc şase noi alineate, alin.(202) – (207) cu următorul cuprins:   (202) Prin excepţie de la prevederile alin. (20) lit. b), avizul autorităţii administraţiei publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al structurilor deconcentrate ale acesteia, se emite în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei specifice complete,  (Autori: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) (203) În cazul avizelor care nu sunt condiţionate de analiza documentaţiei într-o comisie, orice solicitare de completare ulterioară perioadei de 5 zile lucrătoare prevăzută la art.7 alin.(20) lit.b3) nu este permisă. (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL) (204) Fac excepţie de la prevederile alin.(20) lit.b) autorităţile competente pentru protecţia mediului, pentru care sunt prevăzute termene speciale în conformitate cu legislaţia specifică. (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului) (205) Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare se va emite autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a lucrărilor cu conţinut simplificat, având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, propunerea de compartimentare/desfiinţare şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă / spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune, care urmează să fie supus compartimentării interioare. (206) Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente, se va emite autorizaţie de construire în baza unei documentaţii de autorizare cu conţinut simplificat având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, faţadă, propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă / spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune. (207) Prevederile alineatelor (1) şi (2) nu se aplică construcţiilor expertizate şi încadrate în clasele I şi II de risc seismic. (Autor. dep. Răzvan Ursu – PSD)Pentru corelarea cu dispozitiile art. 7. alin. (20) lit. b3).  Desi aceasta prevedere este in favoarea investitorilor, eficientizand procesul de autorizare obligand autoritatea sa raspunda intr-un termen limita, nu putem exclude situatiile in care autoritatea nu va fi in masura sa emita un aviz complet in lipsa documentatiei complete.  Îndreptare eroare numerotare. Conform variantei actualizate în vigoare a Legii nr. 50/1991 nu există alineatul (205) şi nici anterioarele până la (201). Completarea alineatului (202) cu prevederile legale privind aprobarea tacită Tehnică Legislativă.
___________________23. La articolul 7, după alineatul (211) se introduce un nou alineat, alin.(212), cu următorul cuprins:        (212) Avizele/ acordurile emise în condiţiile legii îşi menţin valabilitatea: a) pe toată perioada implementării investiţiilor, atât până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, cât şi până la data semnării procesului – verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/ acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz;  b) de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente până la data emiterii autorizaţiei de construire, pentru avizele/acordurile care erau în vigoare la data depunerii documentaţiei respective.  (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Finalizarea executării lucrărilor de construcţii este marcată de procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi nu de procesul – verbal de recepţie finală după cum se deducea în varianta iniţială a propunerii.  – Nu se poate pune condiţie începerea lucrărilor în termenul prevăzut de lege pentru că mai există şi situaţia în care nu se transmite anunţ de începere a lucrărilor însă se execută lucrări, iar termenul de valabilitate al autorizaţiei începe de la data emiterii sale. Litera b) urmăreşte să acopere ipoteza în care avizele expiră în perioada dintre depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente până la data emiterii autorizaţiei de construire.
          19. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins: (4) În situaţia în care în locul construcţiilor demolate solicitantul va construi o nouă construcţie, se eliberează o singură autorizaţie de construcţie în care se aprobă demolarea construcţiei vechi. În acest caz se percepe doar taxa în vederea construirii.24. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins: (4) În situaţia în care în locul construcţiilor demolate solicitantul va construi o nouă construcţie, se eliberează o singură autorizaţie de construcţie în care se indica şi se aprobă atât demolarea construcţiei vechi, cât şi construirea celei noi. În acest caz se percepe doar taxa în vederea construirii.  (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Art. 8 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 a fost abrogat prin Legea nr. 292/2018.  Completarea se refera la faptul ca trebuie sa existe in documentaţie si datele referitoare la ceea ce se demolează, pentru a se evita abuzurile. 
    Art. 10 – Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului şi în documentaţiile de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmează: a) în zonele construite protejate, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, şi în ansamblurile de arhitectură şi siturile arheologice, solicitantul va obţine avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii; b) în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obţine avizele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale; d) în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, precum şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, se va obţine şi autorizaţia Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform prevederilor legale; d1) în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restricţie solicitantul va obţine avizul organismelor competente.20. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.10 – Autorizaţiile de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit  un anumit regim de protecţie prevăzut în documentaţiile de amenajare a teritoriului sau documentaţiile de urbanism aprobate sau stabilite prin acte normative, se emit numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor şi acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii, după cum urmează: a) pentru lucrări de construcţii care se execută la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizată, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit cu avizul conform al autorităţii administraţiei publice centrale ori judeţene, după caz, competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural; b) pentru lucrări de construcţii care se execută în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, precum şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism aprobate şi a legislaţiei în vigoare în domeniul transporturilor, se va obţine autorizaţia autorităţii administraţiei publice centrale ori judeţene, după caz, competentă în domeniul transporturilor. c) pentru lucrări de construcţii care se execută în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit  şi a obiectivelor socio-economice, se va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. d) pentru lucrări de construcţii care se execută în zone cu regim special şi/sau în perimentrele/zonele de protecţie a acestora, se va obţine avizul instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după caz.25. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:  Art. 10 – Nemodificat a) pentru lucrări de construcţii care se execută la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizată, inclusiv la anexele acestora identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zone construite protejate, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit cu avizul conform al autorităţii administraţiei publice centrale ori judeţene, după caz, competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural;  (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL) b) Nemodificat c) Nemodificat d) pentru lucrări de construcţii care se execută în zone cu regim special şi/sau în perimetrele/zonele de protecţie a acestora, se va obţine avizul instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după caz. (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)În forma iniţială a prevederii se menţionează doar lucrările la construcţiile deja existente în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate. Cu toate acestea, potrivit Legii nr. 422/2011 este necesar avizul conform şi în cazul edificării unei construcţii noi în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, nu  doar în situaţia unor lucrări la construcţii deja existente.  Corectarea eroare de redactare.
  Art. 11 – (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor:     a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate; b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii; c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;   d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;           e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor; f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi; g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;     h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b), astfel: 1.finisaje interioare şi exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea; 2.trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces; 3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii; i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;       j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz;         k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere; l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului. m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.   n) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcţie pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire. o) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.   p) montarea pe acoperişul clădirilor de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi/sau panouri solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.                                               (2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice, precum şi lucrări de reparaţii/ reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electronice în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electronice şi/sau de operatorii de reţea.                                                                                                                                   (21) La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare. (22) În cazul monumentelor istorice, se pot executa lucrările prevăzute la alin. (21) doar în baza şi cu respectarea obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric, întocmită şi eliberată potrivit legii. Obligaţia se va elibera în termen de 30 de zile de la solicitare, nerespectarea termenului creând posibilitatea executării lucrărilor în absenţa obligaţiei.               (23) Ministerul Culturii va fi notificat înaintea începerii lucrărilor prevăzute la alin. (21) şi va putea verifica conformitatea acestora cu prevederile legii.   (24) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări de reparaţii la finisaje interioare şi înlocuiri de tâmplărie interioară, precum şi reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare, care se execută la construcţiile amplasate în zone de protecţie a monumentelor istorice şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate. (3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se execută la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.            21. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.11 – (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire/ desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă, caracteristicile funcţionale şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: a) reparaţii la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt efectuate; a1) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora; b) reparaţii şi înlocuiri la tâmplărie interioară; b1) reparaţii şi înlocuiri la tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări; c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi a coşurilor de fum aferente; d) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje interioare e) reparaţii la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor; f) reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare precum şi reparaţii la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii; f1) montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau contorizare a consumurilor de utilităţi; g) reparaţii şi înlocuiri pardoseli interioare; h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă astfel: 1. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare; 2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii; i) lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente;26. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:  Art.11 – (1) Se pot executa fără autorizație de construire/ desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor cu excepția  cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcții prevăzute la art.3, alin.(1), litera b): a) reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate; b) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora; c) reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară; d) reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrări; e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și a coșurilor de fum aferente; f) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare; g) reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor; h) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății; i) montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități; j) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel: 1. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare; 2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri; k) lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente; l) lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism; m) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului; n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare; o) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate; p) introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinație, precum și introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice interioare existente; q) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; r) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate; s) lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului. ș) lucrari pentru amplasarea de structuri usoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfasurarii evenimentelor culturale care vor fi realizate in baza unui aviz de amplasare. (2) Se pot executa fără autorizație de construire/ desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor amplasate  în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcții cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentații de urbanism aprobate: a) lucrări de reparații și/sau întreținere la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor și care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale: i. lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul autorității administrației publice centrale competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural, sau al seriviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz; ii. lucrări de reparații minore la finisaje exterioare cu condiția să se păstreze materialul, culoarea și textura finisajului; iii. lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multe intervenții de reparații;  iv. reparații/ înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiția să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;  b) lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje precum  și înlocuiri de tâmplărie interioară cu păstrarea dimensiunii golurilor; c) lucrări de reparații și înlocuiri la pardoseli; d) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare;  e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și a coșurilor de fum aferente păstrându-se forma, dimensiunile și materialele acestora; f) reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimba forma acestora și materialele din care sunt executate; g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare și care nu modifică concepția spațială interioară; h) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate; i) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu. (3) La constructiile cu caracter special avand destinatia de unitati sanitare care sunt monumente istorice, amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fara autorizatie de construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor de finisaje interioare si exterioare, reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate, reparatii si inlocuiri la pardoseli si la instalatiile interioare. (4) În cazul construcțiilor monument istoric și a construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la alin.(2) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural și în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.  (5) Acordul scris prevăzut la alin (3) se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării iar la depășirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.  (6) Procedura și formatele notificării și respectiv a emiterii acordului scris prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului competent în domeniul protejării patrimoniului cultural.  (7) Se pot executa fără autorizație de construire: a) lucrări pentru amplasarea de tonete și pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, în suprafață de maxim 12 mp, în baza avizului de amplasare și care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice; b) lucrări de reparații/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente rețelelor de comunicații electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare și lucrări asupra infrastructurilor fizice de susținere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicațiilor electronice și/sau de operatorii de rețea; c) lucrările geofizice de cercetare și prospecțiune a potențialului petroligen, cu respectarea legislației privind protecția mediului: prospecțiuni seismice, vibrare controlată, prospecțiuni gravimetrice, prospecțiuni magnetometrice, prospecțiuni geoelectrice, prospecțiuni radiometrice, teledetecție, în condițiile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcții. (Autor: dep. Răzvan Ursu – PSD) 
_____________________22. După articolul 11 se introduce un nou articol, art.111, cu următorul cuprins: Art.111 În cazul în care autoritatea emitentă nu eliberează certificatul de urbanism/autorizaţia de construire/desfiinţare în termenele stabilite potrivit prezentei legi, lucrările de construire se realizează fără acestea, în baza documentaţiei tehnice – D.T. şi cu notificarea autorităţii administraţiei publice locale.27. După articolul 11 se introduce un nou articol, art.111, cu următorul cuprins: Art.111 (1) Se emit autorizații de construire/desființare fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau documentații de urbanism, pentru: a) lucrări de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, restaurare și/sau de conservare a clădirilor de orice fel, inclusiv la împrejmuiri, precum și a instalațiilor aferente acestora cu condiția menținerii suprafeței construite la sol, inclusiv în cazul schimbării folosinței dacă noua folosință corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism în vigoare; b) lucrări de amenajare pentru funcționalizarea podurilor existente, chiar dacă aceasta conduce la depășirea coeficientului de utilizare a terenului – C.U.T., reglementat în zonă;  c) lucrări de extindere în cazul în care extinderea propusă se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism în vigoare;  d) lucrări de supraetajare a clădirilor existente cu încă un nivel, o singură dată, cu condiția situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecție a monumentelor stabilite prin documentații de urbanism aprobate, după caz, și care nu au beneficiat de derogări pentru CUT și/sau regim de înălțime prin reglementările urbanistice stabilite în documentația de urbanism aprobată în baza căreia a fost emisa autorizația inițială;  e) lucrări de extindere a clădirilor existente sociale, de învățământ, de sănătate, de cultură și administrative aparținând domeniului public și privat al statului și unităților administrativ-teritoriale, dacă extinderea este obligatorie pentru funcționarea acestora în condițiile legii; f) lucrări de cercetare, de prospectare si exploatare  de cariere, balastiere și agregate minerale, forarea și echiparea sondelor de gaze și țiței, situate în extravilan; (Autor: dep. Răzvan Ursu – PSD).
Art.12 – (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.28. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: Art.12 –  (1)  Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către:        a) instanţele de contencios administrativ, potrivit legii.;        b) prefect, în urma activităţii de control a Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.;        c) de orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, în condițiile legislației privind contenciosul administrativ. (Autor: Comisia  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)
Art. 14 – Până la reglementarea prin lege a situaţiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcţii, aflate în administrarea consiliilor locale şi care pot fi revendicate de foştii proprietari.29. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 14.- Nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcţii aflate în administrarea consiliilor locale care constituie obiectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a foștilor proprietari formulate în termenul prevăzut la de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (Autor. dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Deși Legiuitorul a adoptat Legea nr. 15/2003 pentru sprijinirea tinerilor pentru a-și construi o locuință, cererile acestora nu pot fi soluționate din cauza blocajului cererilor de restituire. Articolul 14 care obligă consiliile locale să blocheze un teren pentru că acesta ar putea fi revendicat nu mai este de actualitate pentru că potrivit Legii 10/2001 nu mai pot fi formulate astfel de cereri, termenul de decădere fiind împlinit. Astfel, rămân disponibile pentru retrocedări terenurile pentru care s-a formulat cerere de retrocedare în termenul legal. Celelalte terenuri pot fi atribuite tinerilor.
______________________30. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins: ”Art. 151.-  (1) Atribuirea terenurilor în baza cererilor formulate potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare are prioritate față de orice altă cerere de atribuire, concesionare, vânzare ori închiriere.  (2) În vederea aplicării priorității prevăzută la alin. (1), la nivelul municipiului București atribuirea terenurilor în baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003 se face de către Consiliul General al municipiului București dacă consiliul local al sectorului nu poate soluționa cererea potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 15/2003, republicată.  (3) Dacă cererea formulată în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările ulterioare nu poate fi soluționată de autoritatea locală a unității administrative-teritoriale unde solicitantul are domiciliul, solicitantul poate formula cerere autorităților unităților administrativ-teritoriale aflate în imediata vecinătate a  celei de domiciliu. (Autor. dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Pentru susținerea familiei și a tinerilor, statuăm prioritatea soluționării cererilor acestora de atribuire a unui teren. Măsura are un impact benefic major pentru întreaga societate, contribuind la susținerea dreptului fundamental la viață privată și dreptul de a-și întemeia o familie. De asemenea, creează condițiile necesare ca tinerii să aibă posibilitatea de a avea o locuință în țară, astfel având împlinindu-se condiția securității sociale necesară unei vieți profesionale și de familie acasă. 
___________________23. După articolul 211 se introduce un nou articol, art.212, cu următorul cuprins: Art.212 Avizele/acordurile emise în condiţiile legii îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării investiţiilor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.Art.212 . Se elimină. (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Semnalăm că art.211 nu se regăseşte în actul normativ de bază.
Art.26        h1) neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);31. La articolul 26 alineatul (1), litera h1) se modifică și va avea următorul cuprins: h1) neemiterea avizelor și autorizațiilor de construire în termenul prevăzut de prezenta lege; (Autor: Comisia  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)Este necesară introducerea unei sancțiuni corelativa. Facem precizarea ca in prezent neemiterea autorizatiilor se sanctioneaza  de la 5.000 lei la 30.000 lei si propunem introducerea acelorasi amenzi si pentru neemiterea avizelor. 
_________________________32. La articolul 26 alineatul (1), după litera h1) se introduce o nouă literă, lit. h2), cu următorul cuprins:  h2)  refuzul nejustificat de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare şi/sau a cerificatului de urbanism în termenul prevăzut de lege pentru documentaţiile complete; (Autor: Comisia  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)
____________________24. La articolul 26 alineatul (1) după lit. n), se introduce o nouă literă, lit.o), cu următorul curpins :  o) neconstituirea bazei de date de autorităţile publice sau netransmiterea de către posesorii de reţele tehnico-edilitare în termenele legale a planurilor cadastrale prevăzute la art. 46 alin. (5);33. La articolul 26 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:  o) neconstituirea bazei de date de către autorităţile publice responsabile sau netransmiterea de către posesorii de reţele tehnico-edilitare în termenele legale a planurilor cadastrale prevăzute la art.45 alin. (6);  (Autor: dep. Florin Claudiu Roman – PNL)Autoritatea publica locala ar trebui sa numească o entitate responsabila cu baza de date, de preferat serviciile care o folosesc cel mai mult (cei care au interesul cel mai mare sa fie ţinută la zi si sa cuprindă informaţii cat mai reale). Corectare eroare redactare: art.46 alin.(5) a fost abrogat de pct.9 al art.I din Legea nr.52/2006.
Art.26 alin.(2) – de 10.000 lei, cele prevăzute la lit.c); ……………………………………… – de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit.  j) şi k); 25. La articolul 26 alineatul (2), liniuţa a treia se modifică şi va avea următorul cuprins: –   de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c) şi o);34. La articolul 26 alineatul (2), liniuţele a treia şi a şasea  se modifică şi vor avea următorul cuprins: –   de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c) şi o); ……………………………… – de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. h2), j) şi k); (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)
    Art. 30 – (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1 % din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a lăcaşurilor de cult. (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin.(1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în construcţii, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu transmiterea înştiinţării privind data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art.7 alin.(8). Întârzierea la plată a cotei prevăzute la alin.(1) se penalizează cu 0,15 % pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie. (3) Cota stabilită la alin.(1) se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor.35. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins  Art.30. – (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții și reglementarea în domeniul urbanismului se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepția celor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b)  a lăcașurilor de cult și a lucrărilor de intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinație. (2) Virarea sumelor stabilite conform dispozițiilor alin.(1) se face în contul inspectoratelor în construcții, respectiv al municipiului București, după caz, odată cu transmiterea notificării privind data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 14, Întârzierea la plata a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăși suma datorată. Disponibilitățile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor și au aceeași destinație. (3) Cota stabilită la alin. (1) se aplică și diferențelor rezultate din regularizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face până la data convocării recepției la terminarea lucrărilor. (4) Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. utilizează 70% din fondul astfel constituit pentru îndeplinirea atribuțiilor inclusiv cheltuieli de personal, potrivit prevederilor legale, și virează lunar 30% din acest fond în contul autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construire / desființare a construcțiilor pentru pentru  asigurarea fondului necesar actualizării/elaborării reglementărilor tehnice și fondului de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism de interes național și pentru cheltuieli de personal .  (5) Cheltuielile de personal includ cheltuieli cu personalul propriu si cu plata indemnizației de participare a specialiștilor în calitate de membri în comitetele/ comisiile/consiliile pentru avizări din punct de vedere tehnic. (6) Personalul din ministerul de resort cu atribuții de reglementare în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor va fi salarizat la nivelul prevăzut în Anexa nr.8 la Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la care se adaugă un spor de complexitate de 35%. (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)Se consideră necesara introducerea unor clarificări privind  cheltuielile în controlul in urbanism si autorizare construirii si realizarea fondului national de reglementari in domeniu si introducerea unui mechanism similar din cadrul legii 10/1995 .  Prin modificarile aduse in ultimii ani la legea 10/1995 au fost excluse din cadrul veniturilor proprii din domeniul constructiilor si cele necesare pentru reglementarea din domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor . De asemenea, avand in vedere problemele cu care se confrunta atât ISC cat si MDRAP în privinta personalului de specialitate in domeniu este necesar ca aceste fonduri sa poata fi utilizate inclusive pentru cheltuieli cu personalul propriu si cel care participa in cadrul comitetelor de specialitate. 
    Art. 38 (2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află construcţiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată şi valorificate, în condiţiile legii.36. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) In vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin.(1), autoritatea administrației publice locale pe teritoriul căreia se află construcțiile va aplica prevederile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019,  iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată și valorificate, în condițiile legii. (Autor: dep Răzvan Ursu – PSD)
        Art.45        (11) Autorităţile administraţiei publice competente pot organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea, contra cost în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii.37. La articolul 45 alineatul (11) se  modifică și va avea următorul cuprins:         (11) Autoritățile administrației publice de la nivel județean și de la nivelul municipiior reședință de județ  competente au obligația de a  organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obținerea, contra cost în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin intermediul comisiei pentru acord unic, pe baza documentației pentru autorizarea  executării lucrărilor de construire/desființare însoțită de documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format tipărit și/sau electronic. (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)Se propune introducerea unor mecanisme de simplificare și e-guvernare pentru avizare prin realizarea comisiei pentru acord  unic si obtinerea avizelor electronic prin corespondenta directa intre autoritatile statului și entitățile cu atribuții in domeniu.
Art.45 _______________________38. La articolul 45 după alineatul (11) se  introduc trei noi alineate, alin.(12) – (14), cu următorul cuprins:  (12) Pentru autoritățile administrației publice locale, altele decat cele prevazute la alin  (11) organizarea comisiei pentru acord unic este opțională.   (13) În situația depunerii documentațiilor exclusiv în format electronic, documentațiile vor fi semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către toți specialiștii prevăzuți de lege, corespunzător dreptului de practică profesională dobândit de aceștia, documentul având aceeaşi valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic, (14) În situația obținerii avizelor și acordurilor prin intermediul comisiei pentru acord unic, corespondența dintre autoritatățile  publice competente cu autorizarea construcțiilor  și emitenții de avize se va realiza prin intermediul portalului http://www.edirect.e-guvernare.ro/. (Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului)
_____________________26. La articolul 45, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(7), cu următorul cuprins: (7) Planurile prevăzute la alin. (6) vor fi transmise autorităţilor administraţiei publice judeţene în termen de 30 de zile la data recepţiei la terminarea lucrărilor pentru fiecare lucrare de investiţie efectuată în legătură cu infrastructura tehnico-edilitară, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009. Pentru infrastructurile/reţelele existente termenul de transmitere este de 12 luni de la intrării în vigoare a prezentei. 39. La articolul 45, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins: (7) Planurile prevăzute la alin. (6) vor fi transmise autorităţilor administraţiei publice judeţene în termen de 30 de zile de la data recepţiei la terminarea lucrărilor pentru fiecare lucrare de investiţie efectuată în legătură cu infrastructura tehnico-edilitară, în conformitate cu prevederile legale. Pentru infrastructurile/ reţelele existente termenul de transmitere este de 12 luni de la data intrării in vigoare a prezentei legi. (Autori: dep. Florin Claudiu Roman – PNL si dep. Ion Calin – PSD si Nicolae – Sebastian – Valentin Radu – PSD)Eliminarea din text a trimiterii exprese la Ordinul 839/2009 deoarece este un act normativ de ordin secundar.
  Anexa nr.2 AMENDAMENTE RESPINSE  
Nr. crt. Text Legea nr.50/1991Amendamente propuse (Autorul amendamentelor)Motivarea amendamentelor propuseCamera Decizională
01234
Art.12 (2) O dată cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei judecătoreşti suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executării lucrărilor, până la soluţionarea pe fond a cauzei.Art.12 (2) Se poate solicita instanţei judecătoreşti suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executării lucrărilor, până la soluţionarea pe fond a cauzei. Condiţia prejudiciului iminent este prezumata pentru autorizaţiile de construire sau desfiinţare. (Autor: dep. Nicuşor Dan – USR)Camera Deputaților
__________________________Art.12 (3) Se poate solicita Inspectoratului de Stat in Constructii constatarea nelegalitatii unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Inspectoratul de Stat in Constructii este obligat sa se pronunte in termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. In situatia in care Inspectoratul de Stat in Constructii constată nelegalitatea autorizatiei, emite un act administrativ de suspendare a executarii autorizatiei. (Autor: dep. Nicuşor Dan – USR)Camera Deputaților
 
Discutam pe Whatsapp
Aveti nevoie de Ajutor ?
Conversația inițiala de 15 minute este gratuita. Descrieți problema si aflați cum va pot ajuta
Cu stima,
Paul Dumbravanu
Aboneaza-te

Alerte de investitie

Nu rata nimic! Inscrie-te la newsletter-ul nostru si vei primi din timp cele mai relevante alerte